VB ĐẾN (VB từ các nơi khác gửi đến)
VB ĐI (VB của LĐLĐ tỉnh phát hành)
VB NỘI BỘ (Dành cho nội bộ LĐLĐ tỉnh hoặc cá nhân, đơn vị...)